Home чл. 60 ЗБН

чл. 60 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Отменителни искове
Чл. 60. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.; изм., бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Освен в предвидените от закона случаи, мога да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните сделки и действия, извършени от банката:
1. безвъзмездна сделка, извършена в 3-годишен срок преди датата на неплатежоспособността;
2. безвъзмездна сделка, извършена в 5-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, в полза на администратори или акционери на банката, както и на свързани с тях лица;
3. сделка или действие, извършено в 5-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, с намерение да се увредят кредиторите на банката;
4. погасяване на парично задължение чрез прехвърляне на собственост, извършено в 6-месечен срок преди датата на неплатежоспособността, ако връщането би довело до увеличаване на сумата, която кредиторите биха получили при разпределение на осребреното имущество на банката;
5. сделка, извършена в 2-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, във вреда на кредиторите, страна по която е свързано с банката лице, администратор или акционер на банката, както и негов съпруг, роднина по права линия и роднина по съребрена линия до шеста степен включително, съответно свързано с него лице;
6. възмездна сделка, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото, извършена в 2-годишен срок преди датата на неплатежоспособността;
7. учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение, което е извършено в едногодишен срок преди датата на неплатежоспособността в полза на необезпечено дотогава вземане.
(2) Могат да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността и действия и сделки по ал. 1, извършени от банката след датата на неплатежоспособността, но преди датата на решението по чл. 13, ал. 1 . Ако за сделките или действията по предходното изречение са налице същевременно и основанията по чл. 3, ал. 3 или по чл. 22, ал. 2 , те са нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Исковете по ал. 1 и 2, както и исковете за установяване на нищожност по чл. 3, ал. 3 или по чл. 22, ал. 2 могат да се предявяват от временния синдик или синдика, както и от фонда при бездействие на временния синдик или синдика.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) По исковете по ал. 1, 2 и 3 и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата по несъстоятелността.
(5) (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Въз основа на иск, предявен от фонда, могат да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността и сделки и действия по ал. 1, т. 3, 4 или 5, извършени от временния синдик или от синдика на банката при осъществяване на правомощията му в производството по несъстоятелност. Ако за сделките или действията по предходното изречение са налице същевременно и основанията по чл. 22 или по чл. 34, ал. 4 , те са нищожни по отношение на кредиторите на несъстоятелността. За тези искове се прилага ал. 4.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт