Home чл. 60, ал. 4 ЗБН

чл. 60, ал. 4 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Отменителни искове
Чл. 60. […] (4) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) По исковете по ал. 1, 2 и 3 и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата по несъстоятелността.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт