Home чл. 60, ал. 1, т. 3 ЗБН

чл. 60, ал. 1, т. 3 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Отменителни искове
Чл. 60. (1) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) Освен в предвидените от закона случаи, мога да бъдат обявени от съда по несъстоятелността за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните сделки и действия, извършени от банката: […] 3. сделка или действие, извършено в 5-годишен срок преди датата на неплатежоспособността, с намерение да се увредят кредиторите на банката;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт