Home чл. 59, ал. 5 ЗБН

чл. 59, ал. 5 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за банковата несъстоятелност

Прихващане
Чл. 59. […] (5) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.; прилага се от 20.06.2014 г.) Недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество, е всяко прихващане, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, което е извършено от кредитор или от банката:
1. след началната дата на неплатежоспособността;
2. след датата на поставянето на банката под специален надзор при условията и по реда на глава единадесета, раздел VIII от Закона за кредитните институции, включващ наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 2 от същия закон, ако тази дата предшества датата по т. 1.;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините