Home чл. 57, ал. 6 ЗБН

чл. 57, ал. 6 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Събиране на вземанията на банката
(6) (Нова – ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) По дело, което се води за събиране на вземания на банката, по исковете по ал. 3, и ал. 5, както и по исковете по чл. 26 и чл. 135 от Закона за задълженията и договорите, държавна такса не се събира предварително от синдика.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт