Home чл. 36 ЗБН

чл. 36 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Отчет на синдика при освобождаване от длъжност
Чл. 36. (1) При освобождаване от длъжност синдикът представя писмен отчет пред фонда и Централната банка в 14-дневен срок от датата на решението за освобождаване.
(2) Новоназначеният синдик може да направи възражение по отчета пред фонда в 7-дневен срок от представянето му.
(3) В 7-дневен срок след изтичането на срока по ал. 2 управителният съвет на фонда се произнася по представения отчет с решение, което не подлежи на обжалване.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт