Home чл. 13, ал. 1 ЗБН

чл. 13, ал. 1 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Решение за откриване на производство по несъстоятелност
Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Ако искането на Централната банка отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 2 и 3 и ако са налице условията по чл. 11, ал. 5 , съдът с решението си:
1. обявява неплатежоспособността на банката и определя началната й дата;
2. открива производство по несъстоятелност за банката;
3. обявява банката в несъстоятелност и прекратява дейността на предприятието й;
4. прекратява правомощията на органите на банката;
5. постановява обща възбрана и запор върху имуществото на банката;
6. лишава банката от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността;
7. постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт