Home чл. 78 ЗБЛД

чл. 78 ЗБЛД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за българските лични документи

Чл. 78. (1) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2001 г., в сила от 27.04.2001 г., предишен текст на чл. 78 – ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.) Принудителните административни мерки се прилагат с мотивирана заповед от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от него длъжностни лица да упражняват правомощията по този раздел.
(2) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.) Принудителната административна мярка по чл. 75, т. 1 се прилага с мотивирана заповед на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.
(3) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2002 г.; предишна ал. 2, бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.) Принудителната административна мярка по чл. 75, т. 2 се прилага с мотивирана заповед на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията или на ръководителите на службите за сигурност и на службите за обществен ред.
(4) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2005 г., в сила от 31.10.2005 г.; предишна ал. 3, бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.) Мярката по чл. 76а се прилага с мотивирана заповед на министъра на вътрешните работи или на упълномощени от него длъжностни лица по предложение или след представяне на становище от председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт