Home чл. 75 ЗБЛД

чл. 75 ЗБЛД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за българските лични документи

Чл. 75. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз ; изм. бр. 32 от 2011 г. с РЕШЕНИЕ № 2 от 31.03.2011 г. на КС на РБ по к. д. № 2/2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г.; изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.) Не се разрешава напускане на страната на:
1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.) лица, за които има данни, че с пътуването си застрашават сигурността или интересите на Република България или че извършват, подбуждат, участват в приготовление, подпомагане или в обучение за извършването на терористична дейност;
2. (Нова – ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.) лица, за които има данни, че с пътуването си застрашават системата за защита на класифицираната информация, представляваща държавна тайна на Република България;
3. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм., бр. 86 от 2005 г., в сила от 29.04.2006 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.) лица, осъдени на лишаване от свобода до изтърпяване на наложеното им наказание, освен в случаите по чл. 66 и 70 от Наказателния кодекс;
4. (oтм. – ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 г.)
5. (Доп. – ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм., бр. 29 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; обявена за противоконституционна – ДВ, бр. 32 от 2011 г. с РЕШЕНИЕ № 2 от 31.03.2011 г. на КС на РБ по к. д. № 2/2011 г.) лицата, за които е поискана забрана по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2, буква “а” и по чл. 221, ал. 6, т. 1, букви “а” и “б” от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
6. (нова – ДВ, бр. 82 от 2009 г.; обявена за противоконституционна – ДВ, бр. 32 от 2011 г. с РЕШЕНИЕ № 2 от 31.03.2011 г. на КС на РБ по к. д. № 2/2011 г.) лица, които не изпълняват подлежащ на принудително изпълнение съдебен акт, по силата на който са осъдени да заплатят парично задължение в големи размери към български физически и юридически лица или чуждестранни лица, освен ако представят надлежно обезпечение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт