Home чл. 3, ал. 3 ЗАЗ

чл. 3, ал. 3 ЗАЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за арендата в земеделието

Чл. 3. […] (3) (Нова – ДВ, бр. 35 от 1999 г., изм., бр. 99 от 2002 г.; изм., бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Условията и редът за регистрация на арендните договори в съответната общинска служба по земеделие се уреждат с наредба, издадена от министъра на земеделието, храните и горите.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт