чл. 27, ал. 2 ЗАЗ

« Обратно към нормативния акт

Закон за арендата в земеделието

Чл. 27. […] (2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 35 от 1999 г., изм., бр. 99 от 2002 г.; изм., бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) Прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт