чл. 17, ал. 5 ЗАЗ

« Обратно към нормативния акт

Закон за арендата в земеделието

Чл. 17. […] (5) (Изм. – ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Алинеи 2, 3 и 4 се прилагат и по отношение на приобретателя на ограничено вещно право върху арендувания обект на договора, упражняването на което би лишило арендатора от уговореното ползване.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт