Home чл. 95б, ал. 1 ЗАПСП

чл. 95б, ал. 1 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Други искове
Чл. 95б. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; предишен чл. 95, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 95, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета “а” се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред:
1. (нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) установяване факта на нарушението;
2. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; предишна т. 1, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване;
3. (доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; предишна т. 2, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението, обектите по чл. 72 или базите данни по глава единадесета “а”, както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите;
4. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г., предишна т. 3, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) изземване от употреба на презаписващите, декодиращите и възпроизвеждащите устройства, използвани изключително за извършване на нарушения;
5. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г., предишна т. 4, изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) да му бъдат предадени вещите по т. 3;
6. (нова – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт