Home чл. 95б, ал. 1, т. 2 ЗАПСП

чл. 95б, ал. 1, т. 2 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Други искове
Чл. 95б. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; предишен чл. 95, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 95, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета “а” се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред: […] 2. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; предишна т. 1, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт