Home чл. 95 ЗАПСП

чл. 95 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Иск за обезщетение
Чл. 95. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г., изм., бр. 72 от 2002 г., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; предишен чл. 94, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Който наруши авторско право, сродно на него право или друго право по този закон, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване.
(2) Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението.
(3) При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението.
(4) Съдът определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт