Home чл. 95, ал. 1, т. 3 ЗАПСП

чл. 95, ал. 1, т. 3 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Други искове
Чл. 95.  (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 95, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) Когато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета “а” се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред: […] 3. (доп. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; предишна т. 2, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението, обектите по чл. 72 или базите данни по глава единадесета “а”, както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт