Home чл. 73 ЗАПСП

чл. 73 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Упражняване на сродни права чрез организации за колективно управление
Чл. 73. (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.; изм., бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Имуществените права на артистите-изпълнители, на продуцентите на звукозаписи, на продуцентите на филми или други аудио-визуални произведения и на радио- и телевизионните организации могат да бъдат упражнявани от упълномощени от тях организации за колективно управление на права или независими дружества за управление на права в съответствие с разпоредбите на дял втори „а” и § 5 от преходните и заключителните разпоредби.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт