Home чл. 41, ал. 2 ЗАПСП

чл. 41, ал. 2 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за авторското право и сродните му права

Произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение
(Загл. изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.)
Чл. 41. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.; изм. изцяло, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Работодателят или органът по назначаването има изключително право без разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение, доколкото в трудовия договор или в акта за назначаване не е уговорено друго, да използва така създаденото произведение за свои цели. Работодателят или органът по назначаването може да упражнява това право по начин и до степен, съответстващи на обичайната му дейност.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт