Home чл. 40, ал. 7 ЗАПСП

чл. 40, ал. 7 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Организации за колективно управление
Чл. 40. (отм., ДВ 28/2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) […] (7) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм. изцяло, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.; предишна ал. 4 – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Всяка организация по ал. 1 може да получава и разпределя и между носители на права, които не са нейни членове, получени за тях суми, в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения, които управлява, ако това не противоречи на евентуално споразумение по чл. 40б, ал. 4 с друга организация, и доколкото някои от носителите на права, които не са нейни членове, изрично и писмено не са изразили несъгласие с това изцяло или за конкретно произведение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт