Home чл. 27 ЗАПСП

чл. 27 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Общо правило
Чл. 27. (Доп. – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.) Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт.
(2) При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът по ал. 1 започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.
(3) (Нова – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) При музикални произведения с текст и музикалнодраматични произведения срокът по ал. 1 изтича седемдесет години след смъртта на по-късно починалия измежду автора на музиката и автора на текста, независимо дали тези лица са посочени като съавтори, при условие че текстът и музиката са били създадени с цел да бъдат използвани заедно.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт