Home чл. 18 ЗАПСП

чл. 18 ЗАПСП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за авторското право и сродните му права

Видове имуществени авторски права
Чл. 18. (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.; изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.; доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.; ) (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица освен в случаите, за които този закон разпорежда друго.
(2) За използване по смисъла на ал. 1 се смятат действия като:
1. възпроизвеждането на произведението;
2. разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението;
3. публичното представяне или изпълнение на произведението;
4. излъчването на произведението по безжичен път;
5. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) предаването и препредаването на произведението по кабел;
6. публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин;
7. превеждането на произведението на друг език;
8. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г.; доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) преработката и синхронизацията на произведението. Преработка е и приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и използването на произведението за създаване на ново, производно от него произведение;
9. реализирането на архитектурен проект чрез построяване или изработване на обекта, за който той е предназначен;
10. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 06.05.2000 г., изм., бр. 99 от 2005 г., в сила от 11.01.2006 г.) предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
11. (нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; доп., бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) вносът и износът в трети държави на екземпляри от произведението в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото по т. 1.
(3) Използване по ал. 2, т. 3 до т. 8 включително е налице, когато посочените действия се извършват по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт