чл. 36, ал. 2 ЗАНН

« Обратно към нормативния акт

Закон за административните нарушения и наказания

Чл. 36. […] (2) (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) Без приложен акт административнонаказателна преписка не се образува освен в случаите, когато производството е прекратено от съда или прокурора или прокурорът е отказал да образува наказателно производство и е препратено на наказващия орган.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт