чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗАдв

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за адвокатурата

Чл. 38. (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на: […] 2. материално затруднени лица;

« Обратно към нормативния акт/термините