Home пар. 1 ДР ТЗ

пар. 1 ДР ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

§ 1. (Нов – ДВ, бр. 63 от 1994 г.) (1) “Свързани лица” по смисъла на този закон са:
1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително;
2. работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
(2) “Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт