Home чл. 786, ал. 2 ТЗ

чл. 786, ал. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Изготвяне на окончателен списък на кредиторите с право да участват в производството по стабилизация
Чл. 786. […] (2) В 14-дневен срок от изтичане на сроковете по ал. 1 довереното лице изготвя проект на окончателен списък на кредиторите, които имат право да гласуват плана за стабилизация, с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията. Проектът на окончателен списък се изготвя въз основа на приложените от търговеца доказателства към молбата за откриване на производството по стабилизация, като довереното лице взема предвид направените възражения и изразените становища по тях, и се предоставя на съда.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт