Home чл. 783 ТЗ

чл. 783 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Правомощия на довереното лице
Чл. 783. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.07.2017 г.) (1) Довереното лице има следните правомощия да:
1. разгледа възраженията и становищата на кредиторите по съставения от търговеца списък на кредиторите и да предложи на съда за утвърждаване списък на кредиторите, които имат право да гласуват плана за стабилизация;
2. изготви писмен доклад за състоянието на имуществото и за дейността на търговеца;
3. упражнява надзор върху дейността на търговеца съобразно наложените от съда ограничения по чл. 776, ал. 2 – 5 и да следи за изпълнението на наложените ограничения;
4. съобщава незабавно на съда за всички обстоятелства, които са основание за ограничаване дейността на търговеца.
(2) Довереното лице съдейства на търговеца и на кредиторите по уточняване на съдържанието на плана за стабилизация.
(3) Довереното лице представя в съда писмен доклад относно:
1. състоянието на имуществото и работите на търговеца;
2. достоверността на данните, съдържащи се в молбата за стабилизация, и приложенията към нея;
3. причините, довели до опасност от неплатежоспособност за търговеца;
4. изпълнимостта на поеманите с предложението за стабилизация задължения.
(4) Писменият доклад по ал. 3 се представя в съда и на разположение на кредиторите най-късно 14-дни преди насроченото съдебно заседание за разглеждане на плана за стабилизация.
(5) Довереното лице е длъжно да се яви на съдебното заседание, в което ще се разглежда предложеният план за стабилизация, за да потвърди устно писмения си доклад и да отговори на въпросите на съда и на участващите в производството по стабилизация лица.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт