Home чл. 776 ТЗ

чл. 776 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Ограничаване на дейността на търговеца
Чл. 776. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.07.2017 г.) (1) С откриване на производството по стабилизация търговецът не може да извършва плащания на задължения, възникнали преди датата на молбата за откриване на производството и неплатени на падежа, с изключение на преводи на суми за погасяване на публични вземания за данък върху добавената стойност, акциз, данъци или задължителни осигурителни вноски за сметка на работник, служител или друго лице, от чието възнаграждение се удържа публичното задължение.
(2) Съдът може да постанови търговецът да продължи дейността си под надзора на довереното лице, включително да сключва всички или определени от съда сделки само след предварителното съгласие на довереното лице.
(3) Когато констатира, че с действията си търговецът може да застраши интересите на кредиторите, съдът може да ограничи или да лиши търговеца от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото си и да предостави това право на довереното лице.
(4) Съдът може да постанови изпълнението на задължение към търговеца да се приема от довереното лице.
(5) Съдът може да постанови изпълнението на парични задължения от търговеца да се извършва със съгласието на довереното лице.
(6) Ограниченията в правата и дейността на търговеца по ал. 2 – 5 може да бъдат наложени от съда с определението за откриване на производството по стабилизация или в хода на производството по стабилизация – служебно или по искане на довереното лице или на всеки от кредиторите.
(7) Наложените от съда ограничения на търговеца по ал. 2 – 5 се вписват в търговския регистър въз основа на акта за налагането им.
(8) Съдът може да отмени наложените ограничения върху дейността на търговеца, ако тяхното продължаване не е наложително с оглед на постигане на целите на стабилизацията.
(9) Извършените от търговеца действия и сделки в нарушение на наложените от съда ограничения не могат да се противопоставят на кредиторите в производството по стабилизация.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт