Home чл. 772, ал. 1 ТЗ

чл. 772, ал. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Откриване на производството
Чл. 772. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.07.2017 г.) (1) Когато констатира, че са налице основания за откриване на производство по стабилизация на търговеца, съдът с определение:
1. открива производство по стабилизация на търговеца;
2. назначава доверено лице и определя възнаграждението му;
3. може да допусне обезпечителни мерки чрез налагане на запор, възбрана или други подходящи обезпечителни мерки;
4. може да назначи проверител – регистриран одитор;
5. определя дата на открито съдебно заседание за разглеждане и приемане на предложения от търговеца план за стабилизация не по-късно от три месеца от датата на откриване на производството.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт