Home чл. 768 ТЗ

чл. 768 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Субсидиарно приложение и особени правила
Чл. 768. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.07.2017 г.) (1) Доколкото в тази част няма особени разпоредби, за производството по стабилизация се прилагат съответно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
(2) Освен правилата, уредени в тази част, в производството по стабилизация се прилагат и следните особени процесуални правила:
1. съдът по свой почин може да установява факти и да събира доказателства, които са от значение за постановяваните в производството актове;
2. съдът може служебно да налага предвидените в тази част обезпечителни мерки и ограничения върху действията и дейността на търговеца;
3. съдът се произнася в тридневен срок по молба на участник в производството, освен ако в тази част е установен друг срок;
4. производството по стабилизация не може да се спира освен в случаите на смърт на молителя – едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник;
5. молбата за стабилизация не може да се оттегля след постановяване на определение на съда за утвърждаване на плана за стабилизация.
(3) Търговецът, довереното лице, проверителят – регистриран одитор, и всеки кредитор може да преглеждат книжата в производството по стабилизация и да получават преписи от тях.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт