Home чл. 747, ал. 1 ТЗ

чл. 747, ал. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Действие на възстановяването
Чл. 747. (1) (Предишен текст на чл. 747 – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Възстановяването на правата на длъжника – едноличен търговец и неограничено отговорен съдружник, заличава и отменя занапред последиците, които законът свързва с обявяването в несъстоятелност.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт