Home чл. 744 ТЗ

чл. 744 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Условия за възобновяване
Чл. 744. (Нов – ДВ, бр. 63 от 1994 г.) (1) Прекратеното производство по несъстоятелност се възобновява с решение на съда, когато в срок от една година след прекратяване на производството:
1. се освободят суми, заделени за оспорени вземания;
2. се открие имущество, което не е било известно при прекратяването на производството по несъстоятелност.
(2) Когато освободените заделени суми и новооткритото имущество са недостатъчни, за да покрият разноските по производството, съдът може да откаже неговото възобновяване, освен ако заинтересовано лице не предплати необходимата сума.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт