Home чл. 729 ТЗ

чл. 729 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Одобряване на сметката за разпределение
Чл. 729. (Нов – ДВ, бр. 63 от 1994 г.; изм., бр. 104 от 2007 г.; доп., бр. 101 от 2010 г.; изм., бр. 105 от 2016 г.) (1) Съдът по несъстоятелността одобрява с определение сметката за разпределение, след като направи съответната промяна, когато служебно или при възражение е констатирал незаконосъобразност.
(2) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2007 г.) Определението за одобряване на сметката за разпределение и постъпилите срещу него жалби се обявяват в търговския регистър, с което кредиторите и длъжникът се смятат уведомени.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.; предишна ал. 2, изм., бр. 104 от 2007 г.; доп., бр. 101 от 2010 г.; изм., бр. 105 от 2016 г.) Определението по ал. 1 може да се обжалва от длъжника, от комитета на кредиторите и от кредитор, който е подал възражение по чл. 728. Определението може да се обжалва и от кредитор, който не е подал възражение, когато сметката за разпределение се изменя или отменя с определението на съда по ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 104 от 2007 г.) Одобрената сметка за разпределение се изпълнява от синдика.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт