чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт

Търговски закон

Ред на вземанията
Чл. 722. (Нов – ДВ, бр. 63 от 1994 г.) (1) При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред:
1. (изм. – ДВ, бр. 70 от 1998 г., доп., бр. 105 от 2005 г.) вземания, обезпечени със залог или ипотека, или запор или възбрана, вписани по реда на Закона за особените залози – от получената сума при реализацията на обезпечението;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт