Home чл. 721 ТЗ

чл. 721 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Сметка за разпределение
Чл. 721. (Нов – ДВ, бр. 63 от 1994 г.; изм., бр. 84 от 2000 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Синдикът изготвя сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите с вземания по чл. 722, ал. 1 съобразно реда, привилегиите и обезпеченията.
(2) Сметката за разпределение е частична, докато не бъдат изплатени изцяло задълженията или не бъде осребрена цялата маса на несъстоятелността с изключение на непродаваемите вещи.
(3) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Не може да бъде отказано включването в сметката за разпределение на вземане по чл. 722, ал. 1, т. 7 , ако задължението е поето със съгласието на синдика или е признато от него.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт