Home чл. 705, ал. 1, т. 2 ТЗ

чл. 705, ал. 1, т. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Условия за утвърждаване на плана
Чл. 705. (1) (Предишен текст на чл. 705 – ДВ, бр. 70 от 1998 г.) Съдът утвърждава плана, ако: […] 2. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г., бр. 38 от 2006 г.) планът е приет с мнозинство на кредитори с повече от половината от приетите вземания, включени в одобрените от съда списъци по чл. 692, ал. 1 и по чл. 692, ал. 4 ; ако планът предвижда непълно плащане, поне един клас от кредиторите, които са го приели, трябва да получава непълно плащане;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт