чл. 704 ТЗ

« Обратно към нормативния акт

Търговски закон

Утвърждаване на плана от съда
Чл. 704. (Нов – ДВ, бр. 63 от 1994 г.) (1) Съдът по несъстоятелността утвърждава приетия план, ако са спазени изискванията на закона.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Ако са приети няколко плана, утвърждава се планът, за който са гласували кредитори с повече от половината от общия размер на приетите вземания. Ако той не може да бъде утвърден, се утвърждава планът, приет от класовете кредитори, чиито интереси са увредени в най-голяма степен.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Планът се утвърждава в закрито заседание. Когато срещу приетия от събранието на кредиторите план са направени възражения, съдът разглежда възраженията в заседание при закрити врата с призоваване на длъжника, синдика и направилия възражението. По възможност всички възражения се разглеждат в едно заседание и съдът се произнася по възраженията в 14-дневен срок от заседанието.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт