Home чл. 702 ТЗ

чл. 702 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Съобщение за плана и насрочване събрание на кредиторите
Чл. 702. (Нов – ДВ, бр. 63 от 1994 г.; изм., бр. 84 от 2000 г.; изм., бр. 38 от 2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г., бр. 38 от 2006 г.) Съдът изпраща за обявяване в търговския регистър съобщение за датата на провеждане събранието на кредиторите за приемане на допуснатия до разглеждане план.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Длъжникът и синдикът се призовават за събранието, а кредиторите се смятат за призовани с обявяване на съобщението в търговския регистър.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт