Home чл. 701, ал. 2 ТЗ

чл. 701, ал. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Допускане на плана
Чл. 701. […] (2) (Доп. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) В случай че предложеният план не отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1 , съдът изпраща съобщение на предложителя да отстрани в 7-дневен срок допуснатите нередовности. Тази разпоредба не се прилага при отмяна на решението на съда по несъстоятелността за утвърждаване на план за оздравяване и връщане на делото от второинстанционния съд за продължаване на производството.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт