чл. 70, ал. 6 ТЗ

« Обратно към нормативния акт

Търговски закон

Недействителност на учреденото дружество
Чл. 70. […] (6) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2000 г., предишна ал. 5, бр. 58 от 2003 г.; изм., бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Член 604 от Гражданския процесуален кодекс не се прилага относно учредяването на търговско дружество.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт