чл. 70, ал. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт

Търговски закон

Недействителност на учреденото дружество
Чл. 70. […] (3) (Доп. – ДВ, бр. 66 от 2005 г., изм., бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.10.2006 г.; влизането в сила изменено на 01.07.2007 г., бр. 80 от 2006 г.) Решението на съда за обявяване на дружеството за недействително произвежда действие от влизането му в сила. От този момент дружеството се смята прекратено и съдът изпраща решението за вписване в търговския регистър, след което се извършва ликвидация от назначен от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията ликвидатор.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт