чл. 70, ал. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт

Търговски закон

Недействителност на учреденото дружество
Чл. 70. […] (2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 84 от 2000 г., доп., бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.10.2006 г.; влизането в сила изменено на 01.07.2007 г., бр. 80 от 2006 г.) Всеки заинтересуван, както и прокурорът, може да поиска от окръжния съд по седалището на дружеството да обяви дружеството за недействително в едногодишен срок след възникване на дружеството. В случаите по ал. 1, т. 4, 5 и 6 съдът обявява дружеството за недействително само ако нарушението не е вече отстранено или не бъде отстранено в подходящ срок, който съдът дава с определение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт