Home чл. 688, ал. 3 ТЗ

чл. 688, ал. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Допълнително предявяване
Чл. 688. […] (3) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм., бр. 38 от 2006 г.) Вземания, неплатени на падежа и възникнали след датата на откриване на производство по несъстоятелност до утвърждаване на оздравителен план, се предявяват по реда на тази глава. За тези вземания синдикът съставя допълнителен списък.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт