Home чл. 655, ал. 2 ТЗ

чл. 655, ал. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Изисквания
Чл. 655. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 1998 г.) Синдикът трябва да отговаря на следните условия:
1. да не е осъждан като пълнолетен за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;
2. да не е съпруг на длъжника или на кредитор и да няма родство с тях по права линия, по съребрена линия – до шеста, а по сватовство – до трета степен;
3. да не е кредитор в производството по несъстоятелност;
4. да не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
5. да не се намира с длъжника или с кредитор в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие;
6. (нова – ДВ, бр. 70 от 1998 г.) да има завършено висше икономическо или висше юридическо образование и не по-малко от 3-годишен стаж по специалността;
7. (нова – ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 58 от 2003 г.) да е издържал успешно изпит за придобиване на квалификация по ред, определен в наредбата по чл. 655а, ал. 1 , и да бъде включен в утвърден от министъра на правосъдието и обнародван в “Държавен вестник” списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици;
8. (нова – ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм., бр. 38 от 2006 г., доп., бр. 59 от 2006 г. в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) да не е освобождаван като синдик на основание чл. 657, ал. 2 от този закон или чл. 29, ал. 1, т. 6 или 7 от Закона за банковата несъстоятелност;
9. (нова – ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм., бр. 38 от 2006 г., бр. 59 от 2006 г. в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр. 27 от 2014 г.) по отношение на него да не е прилагана мярка по чл. 65, ал. 2, т. 11 от Закона за банките или по чл. 103, ал. 2, т. 16 от Закона за кредитните институции.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт