Home чл. 65 ТЗ

чл. 65 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Участници в дружество
Чл. 65. (1) Учредителите на дружеството трябва да са дееспособни български или чуждестранни физически или юридически лица.
(2) Всяко лице може да участвува в повече от едно дружество, доколкото законът не забранява това.
(3) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Когато търговско дружество участва в друго дружество, правата му като съдружник или едноличен собственик се упражняват от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт