Home чл. 649, ал. 1, изр. 1 ТЗ

чл. 649, ал. 1, изр. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Предявяване на отменителен иск
Чл. 649. (1) Иск по чл. 645, 646 и 647 от този закон и по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите, свързан с производството по несъстоятелност, може да предяви синдикът, а при негово бездействие – всеки кредитор на несъстоятелността, в едногодишен срок от откриване на производството, съответно от момента на обявяването на решението по чл. 632, ал. 2. Ако прихващането е извършено след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, срокът тече от извършването на прихващането.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт