Home чл. 646, ал. 7 ТЗ

чл. 646, ал. 7 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Недействителност на действия и сделки
Чл. 646. […] (7) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2013 г.) Недействителността по ал. 2 не засяга правата, които добросъвестни трети лица са придобили възмездно преди вписването на исковата молба. Недобросъвестността се предполага до доказване на противното, ако третото лице е свързано лице с длъжника или с лицето, с което длъжникът е договарял.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт