Home чл. 639 ТЗ

чл. 639 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Чл. 639. (Нов – ДВ, бр. 63 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Кредиторите, чиито вземания са възникнали след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, получават плащане на падежа, а когато не са получили плащане на падежа, те се удовлетворяват по реда на чл. 722, ал. 1.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.).

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт