Home чл. 629а, ал. 1, т. 1 ТЗ

чл. 629а, ал. 1, т. 1 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Предварителни обезпечителни мерки
Чл. 629а. (1) (Доп. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Преди да постанови решението си по молбата за откриване на производство по несъстоятелност, ако това се налага за запазване имуществото на длъжника, по искане на кредитор или служебно, съдът по несъстоятелността може:
1. да назначи предварително временен синдик, който има правомощията по чл. 635, ал. 1;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт