Home чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ

чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Особени правила в производството по несъстоятелност
Чл. 621а. (1) Освен правилата, установени в тази част, в производството по несъстоятелност се прилагат и следните особени процесуални правила: […] 2. съдът може по свой почин да установява факти и събира доказателства, които са от значение за неговите решения и определения.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт