Home чл. 620, ал. 5 ТЗ

чл. 620, ал. 5 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Такси и разноски
Чл. 620. […] (5) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 84 от 2000 г.) По дело, което се води за попълване масата на несъстоятелността, и по отменителен иск държавната такса не се внася предварително.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините